Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.O212) ngày 15/06/2024

CBGD : Nguyễn Trọng Chỉnh
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003)
Lớp : IT003.O212
Phòng : B3.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 15/06/2024