Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 1 (ENG01.O32) ngày 10/07/2024

CBGD : Ngô Thị Kim Phụng
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 1 (ENG01)
Lớp : ENG01.O32
Phòng : A305
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 10/07/2024