Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Kho dữ liệu và OLAP (IS217.I12) ngày 15/09/2017

CBGD : Đỗ Thị Minh Phụng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Kho dữ liệu và OLAP (IS217)
Lớp : IS217.I12
Phòng : C216
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 15/09/2017