Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn phát triển game (SE102.I11) ngày 16/09/2017

CBGD : Đinh Nguyễn Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Nhập môn phát triển game (SE102)
Lớp : SE102.I11
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 7
Thứ : 7 , ngày 16/09/2017