Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Kỹ năng nghề nghiệp (SS004.I15) ngày 15/09/2017

CBGD : Nguyễn Đình Hiển
Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH
Môn học : Kỹ năng nghề nghiệp (SS004)
Lớp : SS004.I15
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 15/09/2017