Skip to content Skip to navigation

DS thi xếp lớp Anh văn khóa 07_đợt 2

  Phòng Đào tạo Đại học thông báo danh sách thi xếp lớp Anh văn khóa 07_ Đợt 2 trong file đính kèm.
       Thời gian: 7h30ph ngày 07/9/2012.
Files đính kèm : DS THI XEP LOP ANH VAN KHOA 07_ DOT 2.xls