Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Đại số tuyến tính (MA003.I14) ngày 18/12/2017

CBGD : Dương Ngọc Hảo
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Đại số tuyến tính (MA003)
Lớp : MA003.I14
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 18/12/2017