Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Máy học trong Thị giác Máy tính (CS332.I11) ngày 05/01/2018

CBGD : Mai Tiến Dũng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Máy học trong Thị giác Máy tính (CS332)
Lớp : CS332.I11
Phòng : C215
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 05/01/2018