Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Máy học nâng cao (CS315.I11) ngày 09/01/2018

CBGD : Hồ Long Vân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Máy học nâng cao (CS315)
Lớp : CS315.I11
Phòng : C215
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 09/01/2018