Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Tổ chức và cấu trúc máy tính (IT010.I11) ngày 08/01/2018

CBGD : Trương Văn Cương
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Tổ chức và cấu trúc máy tính (IT010)
Lớp : IT010.I11
Phòng : C205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 2
Thứ : 2 , ngày 08/01/2018