Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 2 (EN005.I11) ngày 10/01/2018

CBGD : Nguyễn Thị Đoan Thư
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Anh văn 2 (EN005)
Lớp : EN005.I11
Phòng : C312
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 4 , ngày 10/01/2018