Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 3 (EN006.I22) ngày 01/02/2018

CBGD : Nguyễn Thị Đoan Thư
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Anh văn 3 (EN006)
Lớp : EN006.I22
Phòng : C216
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 5 , ngày 01/02/2018