Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Chuyên đề J2EE (SE325.I21) ngày 03/02/2018

CBGD : Huỳnh Ngọc Tín
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Chuyên đề J2EE (SE325)
Lớp : SE325.I21
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 03/02/2018