Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Khai thác dữ liệu (IS252.I21) ngày 17/03/2018

CBGD : Mai Xuân Hùng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Khai thác dữ liệu (IS252)
Lớp : IS252.I21
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 17/03/2018