Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xử lý ảnh và ứng dụng (CS406.I21) ngày 17/04/2018

CBGD : Mai Tiến Dũng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Xử lý ảnh và ứng dụng (CS406)
Lớp : CS406.I21
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 17/04/2018