Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Đồ họa máy tính và Xử lý ảnh (CS113.I22) ngày 17/04/2018

CBGD : Mai Tiến Dũng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Đồ họa máy tính và Xử lý ảnh (CS113)
Lớp : CS113.I22
Phòng : C305
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 17/04/2018