Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Các công nghệ nền (IE102.I21) ngày 22/05/2018

CBGD : Nguyễn Tấn Cầm
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Các công nghệ nền (IE102)
Lớp : IE102.I21
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 22/05/2018