Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình trực quan (IT008.I22) ngày 30/05/2018

CBGD : Nguyễn Vĩnh Kha
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình trực quan (IT008)
Lớp : IT008.I22
Phòng : C205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 4 , ngày 30/05/2018