Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Khai thác dữ liệu (IS252.I21.1) ngày 09/06/2018

CBGD : Mai Xuân Hùng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Khai thác dữ liệu (IS252)
Lớp : IS252.I21.1
Phòng : C111
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 09/06/2018