Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Thiết kế Game (SE220.I21) ngày 08/06/2018

CBGD : Đinh Nguyễn Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Thiết kế Game (SE220)
Lớp : SE220.I21
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 08/06/2018