Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn phát triển game (SE102.I31) ngày 04/08/2018

CBGD : Đinh Nguyễn Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Nhập môn phát triển game (SE102)
Lớp : SE102.I31
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 04/08/2018