Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.I31.1) ngày 02/08/2018

CBGD : Nguyễn Bích Vân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.I31.1
Phòng : C309
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 02/08/2018