Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Giải tích (MA006.I32) ngày 02/08/2018

CBGD : Hà Mạnh Linh
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Giải tích (MA006)
Lớp : MA006.I32
Phòng : C208
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 5 , ngày 02/08/2018