Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 2 (ENG02.J12) ngày 22/09/2018

CBGD : Vũ Hoàng Bảo Trân
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 2 (ENG02)
Lớp : ENG02.J12
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 22/09/2018