Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.J17) ngày 13/10/2018

CBGD : Nguyễn Văn Toàn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J17
Phòng : C311
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 13/10/2018