Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn mạng máy tính (IT005.J11.1) ngày 12/11/2018

CBGD : Đào Thị Thu Hà
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Nhập môn mạng máy tính (IT005)
Lớp : IT005.J11.1
Phòng : A213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 12/11/2018