Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Truyền dữ liệu (NT105.J11.1) ngày 18/12/2018

CBGD : Đào Thị Thu Hà
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Truyền dữ liệu (NT105)
Lớp : NT105.J11.1
Phòng : C309
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 18/12/2018