Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý (IS251.J12.1) ngày 10/12/2018

CBGD : Nguyễn Văn Xanh
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý (IS251)
Lớp : IS251.J12.1
Phòng : B3.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 10/12/2018