Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Biểu diễn tri thức và suy luận (CS214.J11) ngày 24/12/2018

CBGD : Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Biểu diễn tri thức và suy luận (CS214)
Lớp : CS214.J11
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 24/12/2018