Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.J18) ngày 27/12/2018

CBGD : Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J18
Phòng : C311
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 27/12/2018