Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giải tích (MA006.J12) ngày 15/01/2019

CBGD : Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Giải tích (MA006)
Lớp : MA006.J12
Phòng : GD2
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 3 , ngày 15/01/2019