Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn lập trình (IT001.J18.2) ngày 09/01/2019

CBGD : Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J18.2
Phòng : C212
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 4 , ngày 09/01/2019