Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204.J21) ngày 11/06/2019

CBGD : Trần Thị Dung
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204)
Lớp : NT204.J21
Phòng : C216
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 11/06/2019