Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Chuyên đề J2EE (SE325.J21) ngày 05/06/2019

CBGD : Huỳnh Ngọc Tín
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Chuyên đề J2EE (SE325)
Lớp : SE325.J21
Phòng : C312
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 05/06/2019