Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Phát triển và vận hành game (SE327.J21) ngày 15/06/2019

CBGD : Đinh Nguyễn Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phát triển và vận hành game (SE327)
Lớp : SE327.J21
Phòng : B1.04
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 7 , ngày 15/06/2019