Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn phát triển game (SE102.J31) ngày 05/08/2019

CBGD : Nguyễn Vĩnh Kha
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Nhập môn phát triển game (SE102)
Lớp : SE102.J31
Phòng : B5.08
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 2 , ngày 05/08/2019