Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Xử lý tín hiệu số (CE105.J31) ngày 09/08/2019

CBGD : Nguyễn Thanh Thiện
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Xử lý tín hiệu số (CE105)
Lớp : CE105.J31
Phòng : B3.10
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 09/08/2019