Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn phát triển game (SE102.K11) ngày 19/10/2019

CBGD : Nguyễn Vĩnh Kha
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Nhập môn phát triển game (SE102)
Lớp : SE102.K11
Phòng : B1.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 19/10/2019