Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Thị giác máy tính nâng cao (CS331.K11) ngày 24/10/2019

CBGD : Lê Minh Hưng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Thị giác máy tính nâng cao (CS331)
Lớp : CS331.K11
Phòng : B3.10
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 24/10/2019