Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Kỹ năng nghề nghiệp (SS004.K15) ngày 25/10/2019

CBGD : Nguyễn Đình Hiển
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Kỹ năng nghề nghiệp (SS004)
Lớp : SS004.K15
Phòng : B4.12
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 25/10/2019