Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn lập trình (IT001.K19.2) ngày 26/10/2019

CBGD : Nguyễn Văn Toàn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.K19.2
Phòng : C111
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 26/10/2019