Skip to content Skip to navigation

Thông báo về thời khóa biểu học phần 5 HK1 năm học 2023-2024 của lớp liên thông chính quy khóa 2022

    Chào các bạn,

Phòng ĐTĐH thông báo TKB của học phần 5 HK1 NH 2023-2024 như sau:
STT Mã Lớp Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giảng viên
1 IE212.O11.LT Công nghệ Dữ liệu lớn Thứ 2, Tiết T, P.ITC-A.406 2024-01-08 2024-04-06 Đỗ Trọng Hợp
2 IE212.O11.LT.1 Công nghệ Dữ liệu lớn Thứ 6, Tiết T, P.ITC-B.404 2024-01-08 2024-03-16 Nguyễn Hiếu Nghĩa
3 IE402.O11.LT Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều Thứ 4, Tiết T, P.ITC-A.406 2024-01-08 2024-04-06 Phan Thanh Vũ
4 IE402.O11.LT.1 Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều Thứ 7, Tiết T, P.ITC-B.404 2024-01-08 2024-03-16 Phan Thanh Vũ
5 IE403.O11.LT Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội Thứ 3, Tiết T, P.ITC-A.406
Thứ 5, Tiết T, P.ITC-A.406
2024-01-08 2024-03-02 Nguyễn Thành Luân

Lịch học chi tiết sinh viên kiểm tra theo tài khoản chứng thực của sinh viên.

    Trân trọng.