Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thực hiện chuẩn quá trình ngoại ngữ theo Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy từ học kỳ 1 năm học 2024-2025

   Chào các bạn,

Căn cứ Điều 8 của Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy, từ học kỳ 1 năm học 2024-2025 Phòng ĐTĐH và Văn phòng các CTĐB sẽ thực hiện việc xét chuẩn quá trình ngoại ngữ đối với sinh viên tất cả các khóa.

   Trân trọng.