Skip to content Skip to navigation

Chuyển phòng học các lớp IT009.I110, MA006.I13, IT009.I12, MA001.I12 do bị trùng lịch thi

Do trùng lịch và ưu tiên phòng thi không bị xáo trộn, P.ĐTĐH sắp xếp dời phòng học như sau:

- Ngày 05/01: trùng C206 (ca3), lớp MA001.I12 - giảng viên Nguyễn Ngọc Ái Vân: chuyển qua phòng C214 
- Ngày 05/01: trùng    C311 (ca4); lớp   IT009.I12 - giảng viên Nguyễn Văn Kiệt, chuyển qua phòng  C306
- Ngày  08/01:trùng    C113 (ca3); lớp   MA006.I13 - giảng viên: Lê Hoàng Tuấn chuyển qua phòng GD1
- Ngày  09/01: trùng   C308 (ca2) lớp   IT009.I110 giảng viên Nguyễn Văn Toàn chuyển qua phòng  GD2
- Ngày  12/01: trùng    C113 (ca1) lớp   MA006.I13 - giảng viên: Lê Hoàng Tuấn chuyển qua phòng  C312
- Ngày  16/01: trùng   C308 (ca2). lớp   IT009.I110 -  giảng viên: Nguyễn Văn Toàn chuyển qua phòng GD2

Rất mong các bạn sinh viên thông cảm vì sự bất tiện này!
Trân trọng cảm ơn!