Skip to content Skip to navigation

Chuyển phòng học lớp PH002.I23

Để sử dụng hợp lý quỹ phòng và tiết kiệm điện năng nhà trường, P.ĐTĐH sắp xếp dời phòng học đối với lớp học bù PH002.I23 như sau:

- Ngày 27/3- Tiết 9,10  lớp PH002.I23 - giảng viên Trịnh Lê Huy: chuyển từ GĐ1 qua phòng C114 

- Ngày 28/3- Tiết 9,10  lớp PH002.I23 - giảng viên Trịnh Lê Huy: chuyển từ GĐ1 qua phòng C114 

Trân trọng.

Phòng ĐTĐH