Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên Khóa 10 chưa đạt chuẩn quá trình về ngoại ngữ

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên Khóa 10 chưa đạt chuẩn quá trình về ngoại ngữ trong file đính kèm

Theo qui định SV chưa đạt chuẩn quá trình chỉ được đăng ký tối đa 02 môn học ngoài các môn học ngoại ngữ (bao gồm cả đăng ký học lại hoặc cải thiện) cho đến khi đạt chuẩn. 

Trân trọng