Skip to content Skip to navigation

GDTC2_Thông báo điều chỉnh các lớp Bơi lội

Chào các bạn sinh viên!

Theo đề nghị của BGH, từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 môn GDTC 2 sẽ không học môn bơi lội. Do đó TKB đã đăng ký của học kỳ 2 năm học 2019-2020 có 3 lớp bơi sẽ được điều chỉnh thành môn học khác. Cụ thể phòng đào tạo ghi chú trong file đính kèm.

Các bạn xem thông báo và thông tin đến các bạn cùng lớp. Các bạn có thể điều chỉnh vào tuần đầu tiên của học kỳ, điều chỉnh trên hệ thống.

Trân trọng.

Các file đính kèm: