Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022.

STT

Ngày

Công việc

1

15/8/2022 – 28/8/2022

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

1/9/2022-7/9/2022

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có

3

8/9/2022-14/9/2022

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

4

16/9/2022

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 03 năm 2022

Lưu ý: Sinh viên phải hoàn thành Lệ phí xét tốt nghiệp mới được đăng ký xét tốt nghiệp. Đóng Lệ phí xét tốt nghiệp trực tiếp tại phòng KHTC (A.113).

Trân trọng