Skip to content Skip to navigation

KHÓA 2019_THỜI KHÓA BIỂU_ĐỢT 6

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo thông báo Lịch học đợt tiếp theo của khóa tuyển 2019. Các bạn theo dõi lịch học và thông báo đến các bạn cùng lớp để theo học đầy đủ nhé.
STT Mã Lớp Mã MH Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Hình thức  Sĩ số Khóa học KhoaQL Ngày bắt đầu Ngày kết thúc MGV Họ tên GV Ngày thi
(dự kiến)
1 IE103.L21.VB2 IE103 Quản lý thông tin Thứ 3, Tiết T, P.A213
Thứ 5, Tiết T, P.A213
4 LT+TH 22 2019 (1) KH&KTTT 22/04/2021 24/06/2021 80275 Tạ Thu Thủy 10/07/2021
2 IE213.L21.VB2 IE213 Kỹ thuật phát triển hệ thống Web Thứ 7, Tiết 2345, P.A213
Thứ 7, Tiết 6789, P.A213
4 LT+TH 22 2019 (1) KH&KTTT 24/04/2021 03/07/2021 80348 Võ Ngọc Tân Làm đồ án
                           
Lưu ý:                    
1. Lý thuyết và Thực hành học chung                    
2. Ngày bắt đầu và kết thúc trên hệ thống sẽ không giống vì hệ thống cố định ngày bắt đầu là thứ 2 đầu tuần và kết thúc là thứ 7