Skip to content Skip to navigation

LỊCH HỌC ĐỢT TIẾP THEO - KHÓA 2020, 2021

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo thông báo Lịch học đợt tiếp theo. Các bạn theo dõi lịch học và thông báo đến các bạn cùng lớp để theo học đầy đủ nhé.

Ghi chú: Tiết tối từ 5h45 - 8h45

              Tiết 2345 từ 8h15 - 11h30

              Tiết 6789 từ 13h30 - 16h30

STT Mã Lớp Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Hình thức  Sĩ số KhoaQL Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Họ tên GV Ghi chú
1 IE005.M21.VB2 Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin Thứ 6, Tiết T, P.B2.22 1 LT 20 KTTT 30/05/2022 25/06/2022  ThS. Tạ Thu Thủy Lớp 467
2 IT004.M21.VB2 Cơ sở dữ liệu Thứ 4, Tiết T, P.B2.16
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.16
4 LT+TH 20 P.ĐTĐH 23/05/2022 30/07/2022 ThS. Tạ Thu Thủy
3 MA004.M21.VB2 Cấu trúc rời rạc Thứ 7, Tiết 2345, P.B1.02
Thứ 7, Tiết 6789, P.B1.02
4 LT 17 P.ĐTĐH 13/06/2022 20/08/2022 ThS. Lê Hoàng Tuấn Lớp 357
4 IT005.M21.VB2 Nhập môn mạng máy tính Thứ 3, Tiết T, P.B2.20
Thứ 5, Tiết T, P.B2.20
4 LT+TH 17 P.ĐTĐH 06/06/2022 13/08/2022 ThS. Trần Bá Nhiệm
ThS. Bùi Thị Thanh Bình
5 NT213.M21.VB2 Bảo mật web và ứng dụng Thứ 4, Tiết T, P.B2.20
Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.20
4 LT+TH 30 KTTT 30/05/2022 06/08/2022 TS. Nguyễn Tấn Cầm Lớp 467
6 IE105.M21.VB2 Nhập môn đảm bảo và an ninh thông tin Thứ 6, Tiết T, P.B2.20
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.20
4 LT+TH 30 KTTT 30/05/2022 06/08/2022 TS. Nguyễn Tấn Cầm
7 IE303.M21.VB2 Công nghệ Java Thứ 3, Tiết T, P.B2.22
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.22
4 LT+TH 13 KTTT 30/05/2022 06/08/2022 ThS. Phạm Thế Sơn Lớp 357
8 IE106.M21.VB2 Thiết kế giao diện người dùng Thứ 5, Tiết T, P.B2.16
Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.16
4 LT+TH 13 KTTT 30/05/2022 23/07/2022  ThS. Tạ Thu Thủy

 

Lưu ý:    
1. Lý thuyết và Thực hành học chung
2. Ngày bắt đầu và kết thúc trên hệ thống sẽ không giống vì hệ thống cố định ngày bắt đầu là thứ 2 đầu tuần và kết thúc là thứ 7

Trân trọng.